Privacy statement XziXzi

INLEIDING

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt XziXzi Photography persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat XziXzi Photography inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

XziXzi Photography zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

PERSOONSGEGEVENS
XziXzi Photography verwerkt de volgende algemene persoonsgegevens:

 • Voornamen
 • Achternaam
 • Straatnaam, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

VERWERKINGSGROND
XziXzi Photography verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 • de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die XziXzi Photography met betrokkene heeft gesloten;
 • XziXzi Photography een wettelijke verplichting dient na te komen;
 • een gerechtvaardigd belang van XziXzi Photography, waar onder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van XziXzi Photography aan betrokkene.

VERWERKINGSDOEL
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene en facturatie
 • afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
 • informatie over wijzigen producten en diensten
 • marketing, promotie, versturen nieuwsbrieven
 • telefonisch contact
 • e-mailcontact
  • uitvoering wettelijke verplichtingen

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

XziXzi Photography verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. XziXzi Photography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

BEWAARDUUR VAN PERSOONSGEGEVENS

XziXzi Photography zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of het versturen van nieuwsbrieven. Dit kan door middel van telefoon of e-mail. XziXzi Photography zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

XziXzi Photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met XziXzi Photography.

Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal XziXzi Photography onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. XziXzi Photography meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt XziXzi Photography onverwijld contact op met deze betrokkenen.

KLACHTRECHT

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met XziXzi Photography via e-mail.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. XziXzi Photography wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

INTREKKEN TOESTEMMING

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van XziXzi Photography schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

COOKIES OP DE WEBSITE XZIXZI PHOTOGRAPHY

Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies om het online gebruiksgemak te vergroten en om na te gaan hoe bezoekers de website gebruiken. Zo kunnen wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten verbeteren.

GOOGLE ANALYTICS

XziXzi Photography maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief Adwords-advertenties van XziXzi Photography bij Google zoekresultaat pagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan XziXzi Photography te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. XziXzi Photography heeft hier geen invloed op.

XziXzi Photography heeft Google geen toestemming gegeven om via XziXzi Photography verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

© XziXzi, 2020


Dit document is opgesteld conform de richtlijnen van DuPho.nl

 

Copyright © 2023 All Rights Reserved Algemene voorwaardenDisclaimerPrivacy Statement
Site ontwikkeld door: 
Brandness Marketingbureau
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram